Klantenovereenkomst

Versie 31 december 2022

Door middel van het aanmaken van het Account sluit je een Overeenkomst met Pluvo B.V. onder de voorwaarden zoals hierna genoemd:

  • Pluvo B.V. heeft een softwareplatform ontwikkeld dat het mogelijk maakt om trainingsprogramma’s te creëren, beheren en beschikbaar te stellen, en exploiteert deze onder de naam PLUVO;
  • Klant wenst gebruik te maken van de Dienst via PLUVO;
  • Pluvo B.V. en Klant hebben overeenstemming bereikt over het gebruik van PLUVO en leggen de afspraken en voorwaarden neer in deze Overeenkomst;

Komen als volgt overeen:

Artikel 1 Definities

1.1 In deze Overeenkomst hebben de volgende termen, zowel in enkelvoud als in meervoud en steeds met een hoofdletter geschreven, de volgende betekenis:

Account

de persoonlijke omgeving van de Deelnemer of Trainer waartoe toegang wordt verkregen door het gebruik van Inloggegevens;

Bijlage

een aanhangsel bij deze Overeenkomst en daarmee onlosmakelijk onderdeel van de Overeenkomst;

Content

alle informatie in welke vorm dan ook zoals gegevens, documenten en materialen, die door de Klant op enigerlei wijze via de Dienst ter beschikking worden gesteld of uitgewisseld, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: video’s slideshares, feedback, toetsvragen, audio, presentaties en persoonsgegevens;

Deelnemer

natuurlijke persoon die is geselecteerd door de Klant om deel te nemen aan één of meer trainingen en/of toetsen;

Dienst  

de dienst die Pluvo B.V. aan Klant levert via PLUVO en in hoofdzaak bestaat uit het creëren, beheren, beschikbaar stellen en volgen van trainingsprogramma’s;

Inloggegevens

de inlognaam en het wachtwoord, waarmee toegang wordt verkregen tot het Klantaccount respectievelijk het Account om gebruik te kunnen maken van de Dienst;

Intellectuele Eigendomsrechten  

alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede verwante rechten zoals rechten op knowhow en zogenaamde eenlijnsprestaties;

Klant

de natuurlijke – of rechtspersoon die deze Overeenkomst sluit met Pluvo B.V.;

Klantaccount  

het administratief account van de Klant waartoe toegang wordt verkregen door het gebruik van de Inloggegevens waarmee het gebruik van de Dienst en de Accounts kunnen worden beheerd;

Overeenkomst

onderhavige Overeenkomst;

PLUVO

het software as a service platform en de onderliggende software en documentatie, inclusief (mobiele) applicatie en website, via welke de Dienst wordt geleverd;

Privacybeleid

het privacybeleid van Pluvo B.V. dat te vinden is op www.pluvo.nl/privacy;

Trainer de natuurlijke persoon geselecteerd door de Klant die de training ontwikkelt, verzorgt en/of begeleidt, alsmede de toetsen beoordeelt en de Deelnemers voorziet van feedback.

Artikel 2  Algemeen

2.1 Deze Overeenkomst omvat de afspraken en voorwaarden voor het leveren van de Dienst door Pluvo B.V. en het gebruik van de Dienst en PLUVO door Klant, Trainer en Deelnemer.

2.2 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat deze door beide Partijen is ondertekend of op het moment dat de Klant de Overeenkomst heeft aanvaard door middel van bevestiging door het aanvinken van een acceptatie-box. Ondertekening kan zowel op fysieke als elektronische wijze. Of en op welke wijze elektronische ondertekening plaats zal vinden wordt door Pluvo B.V. bepaald.

2.4 Klant verkrijgt toegang tot de Dienst indien de getekende Overeenkomst door Pluvo B.V. is ontvangen. Pluvo B.V. zal binnen 2 dagen  na ontvangst van de getekende Overeenkomst een link aan de Klant verstrekken waarmee, na het aanmaken van een wachtwoord, toegang wordt verkregen tot het Klantaccount.

Artikel 3 De Dienst

3.1 Het leveren van Dienst door Pluvo B.V. bestaat in hoofdzaak uit het bieden van de mogelijkheid tot het creëren, beheren, beschikbaar stellen en volgen van blended trainingsprogramma’s door het op afstand beschikbaar stellen van en beschikbaar houden van PLUVO.

3.2 Pluvo B.V. zal zich naar beste kunnen inspannen om de Dienst met zorg te verlenen. Tenzij schriftelijke uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de Dienst door Pluvo B.V. uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting.

3.3 De Klant kan de Dienst gebruiken door middel van het Klantaccount. Klant is er voor verantwoordelijk om bij de eerste inlog een wachtwoord in te stellen conform haar interne wachtwoordbeleid.

3.4 Zodra de Klant toegang heeft tot het Klantaccount kan de Klant voor iedere Deelnemer en Trainer een Account creëren. De Klant kan de mogelijkheden en beperkingen van het Account instellen. De Deelnemer en Trainer verkrijgen toegang tot het Account door op de link in de e-mail die zij zullen ontvangen te klikken en een wachtwoord in te stellen conform het wachtwoordbeleid van de Klant.

3.5 De Klant staat er voor in dat de Trainer en Deelnemer te allen tijde handelen in overeenstemming met hetgeen in deze Overeenkomst is bepaald en zal hen minimaal dezelfde verplichtingen opleggen voor het gebruik van de Dienst zoals is neergelegd in deze Overeenkomst.

3.6 De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de keuze van de Inloggegevens door Deelnemer en Trainer en ieder gebruik dat van het Account door de Deelnemer en/of Trainer wordt gemaakt. Zodra de Klant weet of vermoedt dat de Inloggegevens niet langer geheim zijn of dat sprake is van misbruik van het Klantaccount of een Account, dient Klant Pluvo B.V. daarvan onverwijld in kennis te stellen en de nodige maatregelen te treffen om onbevoegde toegang te voorkomen. Pluvo B.V. is in dit geval gerechtigd het Klantaccount of het Account (tijdelijk) te blokkeren.

3.7 Pluvo B.V. is zonder op enige wijze aansprakelijk te worden, gerechtigd om:

a.  Procedurele en/of technische aanpassingen en/of verbeteringen in de Dienst en/of PLUVO aan te brengen;

b.  PLUVO en/of het Klantaccount en/of Account tijdelijk buiten gebruik te stellen of te beperken indien dit naar het oordeel van Pluvo B.V. noodzakelijk is, bijvoorbeeld ten behoeve van preventief, correctief of adaptief onderhoud. Pluvo B.V. stelt de Klant zo spoedig als mogelijk in kennis van de tijdelijke buitengebruikstelling en/of het tijdelijke beperkte gebruik van PLUVO;

3.8 Tenzij anders is overeengekomen garandeert Pluvo B.V. niet dat de Dienst en/of PLUVO vrij van gebreken zijn en zonder onderbrekingen zullen werken. Pluvo B.V. garandeert voorts niet dat het gebruik van de Dienst bepaalde resultaten tot gevolg heeft en de verstrekte informatie juist en volledig is.

3.9  Het gebruik van Dienst is te allen tijde op eigen risico en verantwoordelijkheid van de Klant. Klant vrijwaart Pluvo B.V. voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de Dienst door de Klant en/of Trainer en/of Deelnemer op enigerlei wijze onrechtmatig is en alle aanspraken van derden als gevolg van het niet naleven van de Overeenkomst door Klant en/of Trainer en/of Deelnemer.

Artikel 4 Verantwoordelijkheden Klant

4.1 Klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken, waaronder maar niet beperkt tot het aanschaffen en/of adequaat functioneren van de infrastructuur van Klant en het tijdig verstrekken van benodigde gegevens en documenten. Indien de Klant niet voldoet aan hetgeen in de vorige zin is bepaald, heeft Pluvo B.V. het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en de daardoor ontstane kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Pluvo B.V. in rekening te brengen, één en ander onverminderd het recht van Pluvo B.V. tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.

4.2 De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de Dienst door de Klant, Trainers en Deelnemers. De Klant draagt zelf zorg voor de ingebruikneming van de Dienst, de juiste instellingen van de Dienst en de juiste keuze van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, en voor de tijdige en volledige beschikbaarheid daarvan.

4.3 De Klant is verantwoordelijk voor het controleren en beoordelen van de nauwkeurigheid en volledigheid van de resultaten van de Dienst en de door gebruikmaking van de Dienst gegenereerde trainingen, analyses, scores, toetsen en toetsresultaten.

Artikel 5 Content

5.1 De Dienst maakt het mogelijk om trainingsprogramma’s en Content te ontwikkelen alsmede om bestaande Content aan het trainingsprogramma toe te voegen. De Content wordt gebruikt door de Trainers en Deelnemers en kan worden bewaard in het archief van PLUVO. De Klant, en voor zover daarvoor toestemming is verleend door de Klant, de Trainer en/of Deelnemer, hebben uitsluitend toegang tot de eigen omgeving van de Klant in het archief van PLUVO en hebben geen toegang tot de omgeving in het archief van andere klanten.

5.2 De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het plaatsen van de Content. Het is niet toegestaan om Content te plaatsen:

a.  die naar de mening van Pluvo B.V. discriminerend is of anderszins kwetsend of ongepast wordt bevonden;

b.  die oproept tot geweld of het lastig vallen van een andere of anderen;

c.  die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van een ander of anderen;

d.  die naar de mening van Pluvo B.V. in strijd is met de goede zede of smaak, gewelddadig of ongepast seksistisch is en/of een hyperlink bevat naar pornografisch materiaal;

e.  waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd of ter beschikking worden gesteld en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen zonder toestemming ter beschikking worden gesteld;

f.  waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd;

g.  die op onwaarheden is gebaseerd en/of misleidend is;

h.  die virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevat die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van PLUVO en/of de computersystemen van Pluvo B.V. te omzeilen;

i.  die een onredelijk of disproportioneel beslag op de infrastructuur van PLUVO legt of de functionaliteiten van PLUVO belemmeren;

j.  die bestaat uit het aannemen van een valse identiteit en/of het onterecht suggereren bij Pluvo B.V. betrokken te zijn;

k.  waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële doeleinden;

l.  die naar de mening van Pluvo B.V. op enige andere wijze als indiscreet of incorrect wordt bevonden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot petities, loterijen, wedstrijden, piramide spelen of foto’s, video’s, opmerkingen statistieken of beeltenissen van anderen zonder zijn of haar toestemming;

m.  die in strijd is met deze Overeenkomst, het Privacybeleid en/of andere geldende wet- en regelgeving;

n.  die inbreuk maakt op de rechten van Pluvo B.V. en/of derden;

o.  die op enigerlei andere wijze onrechtmatig is; of

p.  die de belangen en/of goede naam van Pluvo B.V. kan schaden.

5.3 Pluvo B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat in verband met het (onrechtmatig) gebruik van de Dienst, waaronder het plaatsen en gebruiken van Content zoals genoemd in artikel 5.2. Pluvo B.V. is slechts gehouden om al dan niet na ontvangst van een melding onmiskenbaar onrechtmatige Content te verwijderen of onmiskenbaar onrechtmatige activiteit stop te zetten. Daartoe zal Pluvo B.V. eerst in overleg treden met de Klant, alvorens over te gaan tot blokkering van Content of stopzetting van een activiteit.

5.4 Pluvo B.V. behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot blokkering van Content of stopzetting van een activiteit over te gaan, indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de melding of de rechtmatigheid van het daarbij geleverde bewijs te twijfelen of indien een belangenafweging dit van haar eist. In dat kader kan Pluvo B.V. bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat het betreffende materiaal of de betreffende activiteit onmiskenbaar onrechtmatig is.

5.5 Het voorgaande geldt op gelijke voet voor Content die via de chatfunctie in PLUVO ter beschikking wordt gesteld of uitgewisseld.

Artikel 6 Vergoeding

6.1 Het gebruik van de Dienst voor een (1) leerlijn tot een maximum van vijf (5) Deelnemers is gratis.

6.2 Voor het gebruik van de Dienst anders dan genoemd in lid 1 van dit artikel, is de Klant een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding bestaat uit een vergoeding per maand op abonnementsbasis. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de features van het gekozen abonnement en het aantal Deelnemers. Een overzicht van de abonnementsvormen en de bijbehorende prijzen is te vinden op de website van PLUVO.

6.3 De vergoeding is telkens maandelijks vooraf verschuldigd en wordt via automatische incasso geïnd. Indien het saldo op de opgegeven (credit card) betaalrekening ontoereikend is, worden het Klantaccount en de Accounts geblokkeerd. Er wordt iedere maand een factuur gestuurd en alle betalingen kunnen worden geraadpleegd in het Account.

6.4 Pluvo B.V. is gerechtigd de gehanteerde prijzen op ieder moment te wijzigen. Pluvo B.V. zal de Klant hiervan ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte stellen. Indien de Klant het niet eens is met de verhoging van de prijs kan hij de Overeenkomst binnen 14 dagen na aankondiging van de prijsstijging beeindigen per de datum waarop de prijsstijging zou gelden, met inachtneming van artikel 11.

6.5 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Pluvo B.V. gerechtigd de gehanteerde prijzen jaarlijks met maximaal 5 % te verhogen, zonder dat de Klant daardoor het recht krijgt om de Overeenkomst op te zeggen.

6.6 Bij niet (tijdige of volledige) betaling, is Klant direct in verzuim, zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment van verzuim is Klant rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente.

6.7 Indien Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Pluvo B.V. de vordering uit handen geven. In dat geval komen alle door Pluvo B.V. gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, ten laste van Klant.

6.8 Klachten met betrekking tot de Dienst of PLUVO schorten de betalingsverplichting niet op. Pluvo B.V. is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen onder deze Overeenkomst op te schorten totdat de Klant aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 7 Privacy

7.1 In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, zal Pluvo B.V. persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor Klant verwerken. Partijen komen overeen dat, voor zover Pluvo B.V. persoonsgegevens verwerkt in opdracht van Klant, Pluvo B.V. is aan te merken als verwerker in de zin van de AVG en de Klant als verwerkingsverantwoordelijke. Pluvo B.V. en Klant zullen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door Pluvo B.V. in opdracht van de Klant een verwerkersovereenkomst sluiten, conform het model dat als Bijlage bij deze Overeenkomst is gevoegd.

7.2 Voor zover Pluvo B.V. in het kader van het aanbieden van de Dienst en de uitvoering van deze Overeenkomst, is aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is in het Privacybeleid beschreven op welke wijze Pluvo B.V. persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 8 Intellectuele Eigendomsrechten

8.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten ten aanzien van de Dienst en PLUVO waaronder maar niet beperkt tot, de software inclusief voorbereidend materiaal zoals handleidingen, de website of andere informatie en materialen die Pluvo B.V. aan de Klant en/of de Trainer en/of de Deelnemer ter beschikking stelt, berusten uitsluitend bij Pluvo B.V. of haar licentiegevers.

8.2 Op voorwaarde dat de Klant voldoet aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, waaronder in ieder geval zijn betalingsverplichtingen, verleent Pluvo B.V. aan Klant een beperkt, persoonlijk, herroepbaar, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om op afstand toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Dienst en PLUVO in overeenstemming met de Overeenkomst.

8.3 Klant kan het gebruiksrecht als in het vorige lid bedoeld sublicentieren aan Trainers en Deelnemers door Accounts aan te maken en Trainers en Deelnemers toe te voegen al dan niet via een groep.

8.4 Behoudens voor zover toegestaan op grond van dwingend recht mag Klant de software die ten grondslag ligt aan PLUVO niet wijzigen, reproduceren of decompileren, of reverse engineering toepassen op de software. Het is Klant evenmin toegestaan om enige actie te ondernemen met als doel of strekking de broncode van de software te achterhalen of verkrijgen alsmede om derden in te schakelen of behulpzaam te zijn bij dergelijke acties of om enige aanduiding omtrent Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen eventuele aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en de geheimhouding van werken.

8.5 Het is Pluvo B.V. toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van haar Intellectuele Eigendomsrechten. Indien Pluvo B.V. door middel van technische bescherming de werken heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

8.6 Alle Intellectuele Eigendomsrechten van de Klant, waaronder begrepen de intellectuele Eigendomsrechten op de Content en die met betrekking tot het personaliseren van de training waaronder het merk, logo’s, afbeeldingen, de look and feel van training en afbeeldingen blijven eigendom van de Klant of haar licentiegevers. Door gebruik te maken van de Dienst verleent de Klant Pluvo B.V. automatisch een kosteloze, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruiken en reproduceren van de Intellectuele Eigendomsrechten, voor zover dit in verband met het verlenen van de Dienst noodzakelijk is. Klant staat ervoor in dat hij gerechtigd is deze licentie te verlenen aan Pluvo B.V..

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van Pluvo B.V. voor een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, een onrechtmatige daad of enig ander handelen of nalaten door Pluvo B.V., diens werknemers of door haar ingeschakelde derden, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Klant overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot de vergoeding van directe schade. De totale aansprakelijkheid van Pluvo B.V. ter zake van directe schade is niet meer dan het totale bedrag dat Klant aan Pluvo B.V. uit hoofde van de Overeenkomst heeft betaald in de zes (6) kalendermaanden voorafgaand aan die gebeurtenis (ex. BTW). De totale aansprakelijkheid van Pluvo B.V. is echter in geen geval hoger € 2.000,- (ex. BTW).

9.2 “Directe schade” betekent uitsluitend:

a.  zaakschade;

b.  redelijkerwijs gemaakte onkosten die Klant zou moeten maken om ervoor te zorgen dat de prestaties van Pluvo B.V. in overeenstemming zijn met de Overeenkomst; deze alternatieve schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door Klant is ontbonden (waaronder begrepen een ontbinding door de bevoegde rechter ten behoeve van Klant) (artikel 6:265 BW);

c.  redelijkerwijs door Klant gemaakte onkosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, voor zover de vaststelling verband houdt met directe schade in de zin van deze Overeenkomst;

d.  redelijkerwijs gemaakte onkosten om schade te voorkomen of te beperken, voor zover Klant kan aantonen dat deze onkosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade in de zin van deze Overeenkomst;

9.3 Pluvo B.V. is niet aansprakelijk voor andere schade dan directe schade zoals omschreven in art. 9.2, waaronder gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met de Overeenkomst, met inbegrip van, zonder enige beperking, winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen zoals verlies van goodwill of goede naam of andere incidentele, indirecte schade, of schadevergoeding bij wijze van straf of voorbeeld, van welke aard dan ook, ongeacht de vraag of Klant Pluvo B.V. in kennis heeft gesteld van dergelijke mogelijke schade, schadevergoeding of verlies.

9.4 Pluvo B.V. is nimmer aansprakelijk voor diensten die geleverd worden door toeleveranciers van Pluvo B.V..

9.5 Pluvo B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van Overmacht, zie artikel 10.

9.6 De in de voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen zijn niet van toepassing indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van Pluvo B.V. of haar bestuurders.

9.7 De aansprakelijkheid van Pluvo B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Pluvo B.V. onverwijld deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Pluvo B.V. ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Pluvo B.V. in staat is om daarop adequaat te reageren.

9.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Pluvo B.V. meldt. Het recht van de Klant om schadevergoeding te eisen krachtens deze Overeenkomst, op grond van onrechtmatige daad of anderszins vervalt in elk geval één (1) jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden naar aanleiding waarvan de vordering of procedure is ingesteld.

Artikel 10  Overmacht

10.1  Pluvo B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt (“Overmacht”).

10.2  Onder Overmacht wordt mede verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Pluvo B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Pluvo B.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. In het bijzonder wordt onder overmacht verstaan; binnenlandse onlusten, synflood, netwerkaanval, Denial-of-Service of Distributed Denial of Service-attacks, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Pluvo B.V. door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld, waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Pluvo B.V. kan worden gevergd.

10.3  Pluvo B.V. kan gedurende de periode dat de Overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 60 dagen, dan is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere Partij.

10.4  Voor zover Pluvo B.V. ten tijde van het intreden van Overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Pluvo B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart in rekening te brengen. Klant is gehouden de rekening te betalen.

Artikel 11  Duur en beëindiging

11.1  De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en wordt telkens stilzwijgend verlengd met een periode gelijk aan de aanvankelijke duur van de Overeenkomst. Partijen kunnen de Overeenkomst op ieder moment schriftelijk opzeggen tegen het eind van de maand.

11.2  Indien de Overeenkomst wordt ontbonden wegens een tekortkoming van één der Partijen zullen de prestaties die de Klant op het moment van ontbinding reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Pluvo B.V. vóór de ontbinding heeft gefactureerd blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

11.3  Pluvo B.V. komt de bevoegdheid tot gehele of gedeeltelijke opzegging toe, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, indien Klant – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien het faillissement van Klant wordt aangevraagd, indien de onderneming van Klant wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van Klant wijzigt.

11.4  Pluvo B.V. zal wegens opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst nooit gehouden zijn tot restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot enige schadevergoeding.

11.5  Het recht van de Klant, Trainers en Deelnemers tot gebruik van en toegang tot de Dienst vervalt in geval van opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst, van rechtswege.

11.6  Indien de Klant niet, niet volledig of niet tijdig voldoet aan haar verplichtingen onder de Overeenkomst, is Pluvo B.V. gerechtigd om, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of op te zeggen. Deze bepaling laat onverminderd het recht van Pluvo B.V. tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.

11.7  Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, verwijdert Pluvo B.V. het Klantaccount, de Accounts en de Content. Pluvo B.V. is niet gehouden om enige Content of informatie te verstrekken of dergelijke informatie te converteren of te exporteren. De licentie als bedoeld in artikel 8.6 met betrekking tot de Content, blijft na beëindiging van de Overeenkomst onverminderd van kracht en toepassing.

11.8  De bepalingen die zijn bedoeld om na opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst van toepassing te blijven, zullen de opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst overleven.

Artikel 12  Geheimhouding

12.1  Partijen zullen alle informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende Partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 13  Slotbepalingen

13.1  Informatie en mededelingen op de website van PLUVO en binnen de Dienst zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de website en de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.

13.2  Waar in deze Overeenkomst gesproken wordt over ‘schriftelijk’ wordt daaronder ook een e-mail verstaan.

13.3  Klant verklaart dat hij bevoegd is om deze Overeenkomst te sluiten.

13.4  De Klant is er mee akkoord dat Pluvo B.V. de op grond van de Overeenkomst aan haar toekomende rechten en op haar rustende verplichtingen, zonder instemming van de Klant, aan een derde kan overdragen. Indien de Klant de op grond van de Overeenkomst aan haar toekomende rechten en op haar rustende verplichtingen wil overdragen aan een derde, dan is schriftelijke instemming van Pluvo B.V. vereist.

13.5  Op deze Overeenkomst en het gebruik van de Dienst en PLUVO is Nederlandse recht van toepassing.

13.6  Alle geschillen, welke tussen Pluvo B.V. en de Klant mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met deze Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter in Amsterdam.